Tarievenlijst

Tarieven Wijnhoven Fysiocoaching 2024

Betalingsvoorwaarden

Kennismakingsgesprek (telefonisch of in de praktijk)Gratis
Screening bij intake zonder verwijzing van een arts€15,00
Fysiotherapie30 minuten€32,50
Fysiocoaching consult, bestaande uit:
Fysiotherapie
Coaching
Extra lang consult

30 minuten
30 minuten
30 minuten

€32,50
€32,50
€32,50
Eenmalig consult60 minuten€65,00
VOORUIT Consult2 uur€120,00
Toeslag consult of massage aan huis€12,50
Massage30 minuten
60 minuten
€45,00
€80,00
Telefonisch consult15 minuten€16,75
Niet nagekomen afspraak
zonder afmelding binnen 48 uur
75% van de
gemiste afspraak
Rolletje Cure tape€10,00
Eenvoudige rapporten€ 30,00
Uitgebreide rapporten€ 65,00
  1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van het begeleidingstraject tussen de cliënt en de therapeut.
  2. Een cliënt is bij aanvang van het begeleidingstraject op de hoogte van de betalingsvoorwaarden van de praktijk.
  3. Indien een afspraak niet door kan gaan meldt de cliënt dit 48 uur vooraf. Dit kan telefonisch of via e-mail. Zonder tijdige berichtgeving wordt het geplande zitting of consult voor 75% in rekening gebracht.
  4. De betalingstermijn voor de diensten van de praktijk is 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en zal een herinneringsnota verstuurd worden. Bij een tweede verzuim staat het de praktijk vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd.
  5. Alle met incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.